FAQ (husto stajane prašenja)


Powšitkowne prašenja


Móžu wot „sotry“ přełožene teksty prosće dale wužiwać?

Awtomatisce wot „sotry“ přełožene teksty wobsahuja husto hišće zmylki, wosebje hdyž buchu z němčiny do serbšćiny přełožene. Pod wěstymi wuměnjenjemi su kóncowki abo personalne pronomeny wopačne abo jednotliwe słowa faluja. Z tuteje přičiny měł/a awtomatisce přełožene teksty zasadnje hišće raz přepruwować (dać), prjedy hač je něhdźe ćišćiš abo na hinaše wašnje dale wužiwaš.


Kak „sotra“ scyła funguje?

Naš awtomatiski přełožowanski system bazuje na dwurěčnych paralelnych korpusach, kotrež wobsteja ze statysacow sadow w serbskej a němskej rěči.
Tutón korpus so wobstajnje rozšěrja, při čimž na to dźiwamy, po móžnosći słowoskład z mnohich žiwjenskich wobłukow wužiwać. Awtomatiske přełožowanske programy za wjetše rěče dźěłaja zwjetša z korpusami z wjacorych milionow paralelnych sadow. Wotpowědnje je kwalita přełožkow pola „sotry“ tuchwilu hišće něšto niša hač pola wjetšich přełožowanskich programow.


Štó je za „sotru“ zamołwity?

Na „sotře“ so wot teama Rěčneho centruma WITAJ w Budyšinje a Choćebuzu dźěła. Projekt běži wot lěta 2019 a so wot Załožby za serbski lud financuje, kotraž dóstanje lětne přiražki Zwjazka, kraja Braniborskeje a Swobodneho stata Sakskeje.


Prašenja k wužiwanju


Na čo dyrbjał/a při zapodaću dźiwać?

Dla struktury „sotry“ je trjeba, zo so w zapodatych tekstach kaž němsce tak tež serbsce korektny prawopis wužiwa. Słowa z pisanskimi zmylkami abo z pobrachowacymi wosebitymi znamješkami so zwjetša (hišće) njespóznawaja abo snano wopak přełožuja. Prošu wužiwaj za tutón zaměr integrowanu prawopisnu kontrolu přez tłóčatko spellcheck a přepruwuj zapodaty tekst, prjedy hač daš jón přełožić.


Čehodla njehodźa so jednotliwe słowa přełožić?

„Sotra“ bazuje na paralelnych sadach. To rěka, zo njewobkedźbuje přełožowanski system jenož jednotliwe słowo, ale w normalnym padźe tež kontekst. Dokelž tutón pola jednotliwje zapodatych słowow pobrachuje, smy tutu funkciju znjemóžnili.
Prošu wužiwaj k přełožowanju jednotliwych słowow za hornjoserbšćinu online-słownik soblexx a za delnjoserbšćinu online-słownik na dolnoserbski.de.


Što so stanje, hdyž tekst darju?

Hdyž na „tekst darić“ kliknješ, so aktualnje za tebje widźomny tekst z wobeju woknow internje składuje. Tohorunja składujetej so IP-adresa a čas. Dalše informacije njemóžemy z datow wučitać. Teksty so jenož internje předźěłuja a njejsu ženje zjawnje widźomne.


Za čo trjebaće moje teksty?
Wot wužiwarkow a wužiwarjow darjene teksty pomhaja nam na jednym boku, deficity w tekstowym korpusu wotkryć a zaměrnje dopjelnić. Nimo toho móžemy tak přełožowanske zmylki abo problematiske formulacije spóznać a wuporjedźić. Tak zhonimy tež, kotry słowoskład sej wužiwarki a wužiwarjo přeja a móžemy naše daty na wužiwanje wusměrjene polěpšić.


Směm tež teksty ze zmylkami darić?

Na kóždy pad! Runje teksty ze zmylkami pokazuja nam, na kotrych městnach dyrbimy hišće něšto wuporjedźić.


Móžu webstronu „sotra“ tež na mobilnych nastrojach (šmóratkach ...) wužiwać?

Zasadnje haj. Prošu wobmysli, zo su integrowane module prawopisnych kontrolow wotwisnje wot rěče mjez 1,5 a 8,5 megabytow wulke a so při prěnim wotwołanju strony sćahnu. Hdyž je twój mobilny datowy kontingent wobmjezowany, potom móžeš přez tłóčatko spellcheck prawopisnu kontrolu hasnyć.


Techniske problemy


„Sotra“ njeje žane jeničke słowčko přełožiła, kotrež sym zapodał/a. Na čim to zaleži?

Prošu přepruwuj, hač sy prawy směr přełožowanja wuzwolił/a. Tutón móžeš z klikom na mału chorhojčku změnić. Hdyž „sotra“ wjetšinu słowow njepřełoži, leži to zwjetša na wopačnym nastajenju.


Problemy ze zwobraznjenjom strony abo prawopisna kontrola njefunguje

Bohužel njemóžemy při wulkej ličbje wšelakich wersijow browserow a nastrojow z rozdźělnymi wulkosćemi wobrazowki (PC, šmóratka, tablety atd.) problemy ze zwobraznjenjom strony abo z integrowanej prawopisnej kontrolu za zapodaty tekst wuzamknyć.
Po zdaću su wosebje starše iOS-nastroje (iPhone, iPad) potrjechene. Sćěhowace móžeš wuspytać, jeli něšto po twojich wočakowanjach njefunguje:

  • Aktualizuj aktualnu webstronu. Pola PCja tłóč k tomu tastu F5 abo klikń na symbol za aktualizowanje horjeka na funkciskej lajsće browseroweho woknješka.
  • Wuprózdni mjezyskład browsera (cache). Na tastaturje PCja móžeš k tomu runočasnje Strg+Shift+Entf stłóčić (Command+Alt+E za Mac), na jednym iPhone abo iPad wuwjedź wopisane kroki pod slědowacym linkom: https://support.apple.com/de-de/HT201265.


Prašenja k přełožkej


Słowa z wulkim pismikom na spočatku za naličenskimi znamješkami njejsu přełožene abo naličenske znamješka jewja so po přełožku na wopačnym městnje. Što móžu činić?

Druhdy so wulke pisane słowo za naličenskim znamješkom jako spočatk sady njespóznaje.
Hdyž spočatnik prěnjeho słowa za naličenskim znamješkom w zapodatym teksće na mały změniš, so słowo potom zwjetša spóznaje a přełoži.
Móžeš pak tež naličenske znamješka wotstronić, jeli tute na kóždy pad trěbne njejsu.


Čehodla su spočatki sady abo wulkopisane słowa za dwudypkom w přełožku małe pisane?

Prošu přepruwuj, hač za dwudypkom dospołna sada ze wšěmi sadowymi čłonami slěduje.
Jeli haj, měł so spočatnik sady wulki pisać; pola naličenjow tomu tak njeje.
W někotrych padach měło so to w přełožku korigować.